Regulamin TransPlace

Przetwarzanie danych osobowych

Regulaminu przetwarzania danych osobowych: "rozumiem, że Administratorem Danych Osobowych jest Logintrans Sp. z o.o., z siedzibą w Wysokiej (52-200 Wrocław 65) ul. Chabrowa 4 (dalej; Administrator Danych). Administrator Danych przetwarza moje dane osobowe oraz wizerunek, przekazane w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Systemu Trans (w tym Transplace.eu) w zbiorze danych Administratora Danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204 z późniejszymi zmianami) w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Wyrażam również zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 Poz. 631 z późniejszymi zmianami) umieszczonego w Profilu w celach statystycznych oraz działań marketingowych prowadzonych przez System Trans lub za jego pomocą. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie"


Marketing partnerów

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez partnerów biznesowych Logintrans Sp. z o.o. (ul. Charbowa 4, 52-200 Wysoka) w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z Polityką Prywatności."


Regulamin - TRANSPLACE

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Definicje
FORUM - forum dyskusyjne dostępne w pełnym zakresie, po zalogowaniu do Transplace
TRANSPLACE - Dodatkowa Usługa dostępna w ramach Systemu Trans.eu w postaci serwisu społecznościowo-informacyjnego, który pozwala na dostęp do najważniejszych wiadomości i wydarzeń branżowych na bieżąco oraz wyszukiwanie potrzebnych informacji i dokonywania zgłoszeń wolnych ładunków/pojazdów na Giełdę Trans. Dostępny dla autoryzowanych użytkowników Systemu Trans.eu w pełnym zakresie oraz dla pozostałych osób na poziomie podstawowym.
REKOMENDACJE - opinie na temat Użytkownika wystawiane przez innych Użytkowników za pomocą modułu, który umożliwia wpisanie swojej opinii o Użytkowniku, która jest następnie wyświetlana w profilu Użytkownika jako Rekomendacja. Użytkownik przeglądający, profil może poprzeć (plusem) lub zanegować (minusem) opublikowaną tam Rekomendację.
SYSTEM TRANS.EU - internetowy serwis informacyjno - usługowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, obejmujący wszelkie usługi, informacje i dokumenty, w tym Komunikator biznesowy wraz z Dodatkowymi Funkcjami.
UPRAWNIENIA - dostępne w zakładce Ustawienia, które umożliwiają określenie przez Użytkownika dostępów do zamieszczonych przez niego danych przez osoby trzecie.
UŻYTKOWNIK ZEWNĘTRZNY - osoba, korzystająca  z TRANSPLACE w podstawowym zakresie, która nie posiada konta w Systemie Trans (bez TransID) 
USŁUGODAWCA/ADMINISTRATOR - Logintrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162430, NIP[: 8942764658, REGON: 932920615, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 PLN.

2. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z TRANSPLACE
2.1 Korzystać z TRANSPLACE może:
a) w pełnym zakresie - czyli z dostępem do wszystkich danych i funkcjonalności Systemu Trans.eu zgodnie z pkt 2.3 poniżej:
- każdy Użytkownik Systemu Trans, który ma opłacony dostęp, poprzez aktywowanie konta podczas pierwszego zalogowania do TransPlace za pomocą TransID jako loginu i hasła do komunikatora Trans lub poprzez autologowanie dostępne w Komunikatorze Trans, 
b) w ograniczonym zakresie  -  czyli z dostępem do danych i funkcjonalności zgodnie z pkt 2.4:
- każdy autoryzowany Użytkownik Systemu Trans.eu bez opłaconego dostępu,  poprzez aktywowanie konta podczas pierwszego zalogowania do TransPlace za pomocą TransID jako loginu i hasła do komunikatora Trans, lub poprzez autologowanie dostępne w Komunikatorze Trans
c) w podstawowym zakresie - czyli z dostępem jedynie do danych i funkcjonalności niezwiązanych z usługami świadczonymi w ramach Systemu Trans.eu zgodnie z pkt. 2.5.
- każdy Użytkownik Zewnętrzny (bez TransID), który zarejestruje konto na Transplace wypełniając formularz rejestracyjny.
2.2 Każde następne logowanie odbywać się będzie na TransId lub e-mail jako login i hasła do komunikatora Trans (albo adresu e-mail i hasła podanego podczas rejestracji na stronie TransPlace) lub poprzez autologowanie dostępne w Komunikatorze Trans.
2.3 W ramach TransPlace autoryzowany Użytkownik, który ma opłacony dostęp do Giełdy Trans, korzysta z pełnego dostępu do TransPlace i ma możliwość:
a) tworzenia profili osób fizycznych i firmowych,
b) publikowania i przeglądania ogłoszeń
c) korzystania z płatnych usług Systemu Trans.eu udostępnionych w Transplace,
d) zakładania grup i dyskutowania na forum,zgodnie z postanowieniami pkt 3,
e) zakładania grup dyskusyjnych,
f) dzielenia się artykułami, zdjęciami i innymi materiałami,
g) przesyłania wiadomości bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami,
h) publikowania wiadomości na profilach firm i osób,
i) korzystania z komunikatora,
j) tworzenia grup Znajomych (osoby fizyczne) i Partnerów (przedsiębiorcy),
2.4 W ramach TransPlace autoryzowany Użytkownik, który nie ma opłaconego dostępu do Systemu Trans.eu, korzysta z ograniczonego dostępu do TransPlace, tj. do narzędzi określonych w pkt. 2.3 za wyjątkiem określonych w lit. c) w pkt. 2.3.
2.5 W ramach TransPlace Użytkownik Zewnętrzny (bez TransID) korzysta z ograniczonego dostępu do TransPlace, tj. do narzędzi określonych w pkt. 2.3 za wyjątkiem określonych w lit. c), d), i) w pkt 2.3.
2.6 W ramach korzystania z TransPlace zabronione jest:
a) publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu),
b) zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do TransPlace z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących),
c) prowadzenie  nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych,
d) przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
e) wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby
f) korzystanie z Transplace w sposób naruszający prawa innych użytkowników i Usługodawcy,
g) wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd TransPlace, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje,
h) naruszanie warunków dot. Forum (pkt 3).
2.7 W zakresie zasad wykorzystywania konta w TransPlace w nieuregulowanych powyżej zastosowanie znajdują postanowienia całego Regulaminu użytkowania giełdy, a w szczególności 9.1 Regulaminu, 9.2 - 9.4 Załącznika nr 1 do Regulaminu oraz postanowienia Załączników 2 - 4 do Regulaminu.

3. FORUM
3.1 Forum dostępne po zalogowaniu do Transplace umożliwia swobodną, ale z poszanowaniem praw innych i przepisów prawa, wymianę myśli i poglądów. Forum jest jawne, co oznacza że dane Użytkownika Pierwotnego oraz inicjały Użytkownika Konta Pochodnego, wypowiedzi są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, za wyjątkiem wątków „Opinie kontrahentów” oraz „Były dział branża”. Niezalogowani do Transplace nie mogę także pozostawiać postów.
3.2. Nad przestrzeganiem zasad Forum czuwa Moderator, wyznaczony przez Usługodawcę, posiadający uprawnienia do:
a) przenoszenia Postów/wątków do odpowiedniego działu/wątku w razie ich niewłaściwego zamieszczenia,
b) usuwania lub edytowania Treści, uznanych w następstwie zgłoszenia za posiadające charakter bezprawny ze względu na art . 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm), 
c) rozstrzygania sytuacji spornych,
d) zastosowania wobec Użytkownika kary blokady dostępu do Forum na czas określony: 24H, 7 dni lub trwałej blokady w razie uporczywego naruszania przepisów lub Regulaminu.
Tryb zgłaszania i rozpatrywanie naruszeń przez Moderatora określa pkt. 4.3 i następne poniżej.
3.3 Treści publikowane za pośrednictwem Forum powinny być zredagowane poprawnie, w stopniu umożliwiającym jasny i czytelny przekaz zawartych w nich informacji, zamieszczone w odpowiednim dziale/wątku.
3.4 Formułowanie opinii na temat innych podmiotów jest dopuszczalne tylko w ramach działu Branża/Opinie o kontrahentach na zasadzie polecenia bądź odradzania współpracy z przedsiębiorcą, pod warunkiem, że w momencie dokonywania wpisu:
a) opiniowany podmiot jest autoryzowanym Użytkownikiem Giełdy Trans,
b) twierdzenia nie stanowią naruszenia prawa czy dobrych obyczajów i są zgodne z prawdą (tj. 
c) transakcja, której dotyczy ewentualny komentarz, została zawarta za pośrednictwem Systemu Trans.eu .
3.5 Zabronione jest publikowanie na Forum:
a) informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody administratora Forum,
b) wątków zawierających listy dłużników, co stanowi naruszenie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U.03.50.424), o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 14 oraz art. 26 ww.Ustawy).
c) zakaz cytowania, kopiowania rozmów z komunikatora Trans.eu,
d) zakaz rozpowszechniania danych osobowych osób trzecich bez ich pisemnej zgody,
e) zakaz używania zwrotów z zasady niezgodnych z prawdą, np. określeń  ogólnych jak: "Firma nie płaci", “oszust/złodziej” (bez dysponowania wyrokiem karnym potwierdzającym popełnienie określonego przestępstwa) 
f) treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób, itp.
g) treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety. Wśród ogólnie przyjętych zasad internetowej etykiety znajdą się także:
- zakaz spamowania (np. wysyłania niechcianych/niepożądanych linków do stron)
- zakaz nadmiernego cross-postowania (wpisywanie tych samych postów do kilku wątków jednocześnie)
- zakaz floodowania (powielania znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, emotikon)
- zakaz trollowania (zamierzone działania w celu obrazy / ośmieszenia innego użytkownika dla sprowokowania dyskusji)
- zakaz nagabywania osób które sobie tego nie życzą
h) pytań lub problemów, wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub innego typu środka indywidualnego porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim Forumowiczom i użytkownikom internetu.
3.6 Podszywanie się pod innego użytkownika/ zakładanie nowego konta przez zablokowanego użytkownika jest zachowaniem niedopuszczalnym. W momencie wykrycia takiego przejawu nielegalnych działań, Użytkownik musi brać pod uwagę możliwość zablokowania wszystkich kont użytkowników danej firmy w Systemie Trans.eu ze względu na naruszenie zasad bezpieczeństwa i regulaminu Systemu Trans.eu.

4. OCHRONA PRAW OSÓB TRZECICH I ZAMIESZCZANE TREŚCI
4.1 Z zastrzeżeniem postanowień pkt 3, w ramach działań poza Forum zabronione jest publikowanie na TransPlace treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.
4.2 Usługodawca ma prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na TransPlace przez Użytkownika, jeśli stanowią naruszenie Regulaminu niniejszego ale także Regulaminu Systemu Trans.eu, lub są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.
4.3 W razie wykrycia przez Użytkownika treści, naruszających jego prawa, Użytkownik powinien zgłosić takie naruszenie Administratorowi (w formie urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych). Zgłoszenie takie zostanie przeanalizowane przez Administratora niezwłocznie i w razie potwierdzenia bezprawności wskazanych danych, zostaną one usunięte lub wyedytowane przez Użytkownika na polecenie Administratora, przy czyn obowiązek udowodnienia bezprawności wpisu obciąża Użytkowników.
4.4 Wielokrotne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób będzie skutkowało zablokowaniem konta Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Systemu Trans.eu.
4.5 W przypadku zbierania informacji od użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że to Użytkownik (a nie Administrator) zbiera dane, oraz opublikowanie zasad ochrony prywatności zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.
4.6 Zabronione jest publikowanie na TransPlace dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.
4.7 Zabronione jest wykorzystywanie znaków towarowych i utworów oraz innych elementów, stanowiących przedmiot prawa własności intelektualnej Administratora, a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy na ich używanie Administrator się zgodził.
4.8 Zabronione jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2004, Nr 96, poz. 959), przez Użytkowników do innych Użytkowników za pomocą TransPlace (spamming).

5. BEZPIECZEŃSTWO KONTA I PRYWATNOŚĆ
5.1 Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na TransPlace i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.
5.2 Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.
5.3 W przypadku zablokowania konta Użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego.
5.4 Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.
5.5 Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta oraz przekazywanie swojego konta innej osobie.
5.6 W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony, która podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów na rzecz innej osoby Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby.
5.7 Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w TransPlace i może określać sposób udostępniania ich poprzez Uprawnienia (dostępne w zakładce Ustawienia), z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.8 - 4.10.
5.8 W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik, który publikuje je w TransPlace, wyraża tym samym zgodę na ich rozpowszechnianie zgodnie z wprowadzonymi przez siebie Uprawnieniami i w tym zakresie przyznaje Administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez siebie treści objętych prawem własności intelektualnej w ramach serwisu TransPlace lub w związku z nim. Niniejsza Licencja wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile nie zostały one udostępnione innym osobom, które jej nie usunęły.
5.9 Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że pomimo usunięcia konta lub poszczególnych danych kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie udostępniana innym).
5.10 Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich opinie i innych propozycji dotyczących serwisu TransPlace, jednakże przekazanie następuje nieodpłatnie a wykorzystanie pomysłu Użytkownika, nie będzie stanowić podstawy roszczeń z jego strony o wypłatę jakiegokolwiek wynagrodzenia.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
6.1 Administratorem danych osobowych zgromadzonych na TransPlace jest Logintrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 4, 52-200 Wrocław 65, Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162430, kapitał zakładowy w wysokości 105.500,00 zł w pełni opłacony, NIP 894-27-64-658, REGON 932920615.
6.2 Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji Umowy oraz w celu umożliwienia potencjalnym kontrahentom skontaktowania się z Użytkownikami oraz zawarcia z nimi transakcji. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania określa Polityka prywatności dostępna na http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.

7. NARUSZENIA I SANKCJE
7.1 Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika na TransPlace lub w całym Systemie Trans.eu w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
7.2 Uchylenie autoryzacji/blokada konta w Systemie Trans.eu, na podstawie Regulaminu Systemu Trans.eu, oznacza brak dostępu do konta na TransPlace.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1 Administrator nie odpowiada za treści opublikowane przez Użytkowników zgodnie z art. 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002.144.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 4.3 powyżej.
8.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu TransPlace wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera.
8.3 Postanowienia pkt 8 - 9 Regulaminu Giełdy Trans stosuje się odpowiednio.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1 Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie www.transplace.eu/regulamin.html.